Verkoopvoorwaarden

Definities

De Uitgever:    

Uitgeverij Scala BV en Scala Publishing BV, hierna te noemen de Uitgever en/of Scala BV.

Wederpartij:     

De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Uitgever een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Materiaal: 

Alle door de Wederpartij aan te leveren (digitale) teksten, beeld en ontwerpmateriaal, steeds in een behoorlijk format en met inachtneming van de specificaties die de Uitgever hanteert. Specificaties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Uitgever.

Offerte: 

Een vrijblijvende opgave van prijs en werkzaamheden gemoeid met de uitvoering van een overeenkomst.

1)    Toepasselijkheid

a. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en adviesdiensten van Scala BV, Maanlander 14H, 3824 MP Amersfoort zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummers 31037747 en 32151469 en worden op verzoek toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via uitgeverijscala.nl te raadplegen.

b. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
c.Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
d. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. De vernietigde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de strekking van de vernietigde bepaling.

2)    Aanbiedingen/overeenkomsten

a. Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend en Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.n.
b. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door de Uitgever. De Uitgever is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Uitgever dit binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling mede.

3)    Prijzen en betalingen

a. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
b. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
c. Voor het buitenland gelden andere prijzen.
d. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
e. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de Uitgever.
f. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
g. Eventuele klachten over de factuur dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum bij aangetekend schrijven kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt de juistheid van de factuur te erkennen.
h. Door ondertekening van machtiging geeft u toestemming aan Scala BV om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scala BV.
i. De naam, adresgegevens, incassant ID, reden van betaling, het kenmerk van de machtiging en het logo van de incassant worden in een prenotificatie via e-mail bij de incasso vermeld (indien e-mailadres bekend).
j. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
k. Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij, met een minimum van € 40,- (veertig Euro). Indien de Uitgever incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, welke hoger zijn dan vijftien procent (15%) van de vordering, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. In geval de vordering in rechte wordt ingesteld zullen daarmee samenhangende kosten zoals griffierecht en executiekosten integraal kunnen worden verhaald op Wederpartij. Over de hiervoor bedoelde kosten is Wederpartij de wettelijke (handels-)rente verschuldigd aan de Uitgever, tot aan de dag der algehele voldoening van de kosten aan de Uitgever.
l. Wanneer de Wederpartij uit hoofde van deze voorwaarden, de overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij, of anderszins kosten of rente verschuldigd is, worden door de Wederpartij verrichte betalingen eerst daarop in mindering gebracht en daarna pas op de verschuldigde hoofdsom. De Uitgever heeft het recht een aanbod tot betaling te weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Uitgever kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
m. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Uitgever gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
n. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Uitgever.

4)    Levering

a. De door de Uitgever opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
b. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5)    Eigendomsvoorbehoud

a. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Uitgever verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6)    Intellectuele en industriële eigendomsrechten

a. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Uitgever geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7)    Reclames en aansprakelijkheid

a. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Uitgever daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Uitgever de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
c. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de Uitgever te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
d. De aansprakelijkheid van de Uitgever voor directe schade geleden door Wederpartij als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Uitgever van haar verplichtingen is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Wederpartij voor geleverde diensten verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief BTW).
e. Aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
f. Uitgever is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

8)    Bestellingen/communicatie

a. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Uitgever is de Uitgever niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Uitgever.

9)    Overmacht

a. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Uitgever in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Uitgever gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
b. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet redelijkerwijs aan de Uitgever kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10) Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Indien partijen er niet in slagen een tussen hen gerezen geschil in der minne op te lossen, dan is de rechter te Amersfoort bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Uitdagende stage-opdracht (online) marketing & communicatie

Wil jij via een onderzoek of opdracht meewerken aan het optimaliseren van de crossmediale merken van een hard groeiende uitgeverij? Dan zit je bij ons goed!

Met jouw onderzoek of opdracht op het gebied van (online) marketing & communicatie breng je onze online marketingcampagnes naar een hoger niveau en draag je bij aan effectieve communicatie met onze klanten. Qua onderzoeken denken wij bijvoorbeeld aan:

 • Hoe kunnen wij onze webshop optimaliseren en ons bereik vergroten?
 • Verschillende marktonderzoeken.
 • Hoe bereiken wij bredere doelgroepen?
 • Hoe bereiken wij de juiste doelgroepen met onze marketingplannen?
 • Optimaliseren en vernieuwen van onze werkwijze.

Wie zoeken wij?

Je volgt een relevante studie in de richting marketing en/of communicatie op minimaal HBO-niveau. Je bent secuur, georganiseerd, communicatief sterk, zelfstandig en creatief.

Wij werken graag mee aan een juiste invulling van schoolopdrachten en uit te voeren onderzoeken. Bij Scala werk je binnen een enthousiast team waar je veel kan leren en je wordt aangestuurd door een vaste begeleider.

Bedrijfsprofiel

Scala is een zelfstandig en innovatief crossmediabedrijf in Amersfoort. We bezitten specifieke merken in de vorm van tijdschriften en online platforms voor mensen met een hobby. Met 20 collega’s en 250 freelancers bereiken – en begrijpen – wij meer dan 800.000 mensen die creatief bezig willen zijn. Scala brengt als een soort content makelaar mensen met een specifieke hobby samen en voorziet ze van relevante content via elk mogelijk kanaal. We hebben dan ook als passion statement ‘Scala, deel(t) je passie’. Kijk voor meer informatie op www.uitgeverijscala.nl.

Meer informatie of solliciteren? Neem contact op of stuur jouw motivatiebrief en CV t.a.v. Ingrid Vollebregt, sollicitatie[a]uitgeverijscala.nl.

Bedrijfsgegevens

Scala BV
Maanlander 14H
3824 MP Amersfoort
033-4892900
www.uitgeverijscala.nl.

Uitdagende stage (online) marketing & communicatie

Wil jij meewerken aan het vermarkten van onze crossmediale merken en daarbij deel uitmaken van een kleinschalige, maar hard groeiende uitgeverij? Dan zit je bij ons goed. Als (online) marketing & communicatie stagiair(e) ben je onderdeel van een enthousiast team binnen onze organisatie. Je zorgt ervoor dat (online)marketingcampagnes naar een hoger niveau worden gebracht en draagt bij aan effectieve communicatie. Je krijgt je eigen verantwoordelijkheden onder begeleiding van een ervaren coördinator en werkt aan afwisselende werkzaamheden, zoals:

 • Publicaties op sociale media: op het juiste moment publiceer jij de gemaakte content op LinkedIn, Facebook, Pinterest & Instagram.
 • Inrichten en vormgeven van nieuwsbrieven: jij verwerkt de gemaakte content in maandelijkse nieuwsbrieven waarbij je let op een mooie vormgeving.
 • Zorgdragen voor de online livegang van een magazine: je maakt de e-paper, zorgt voor online verrijkingen en publiceert het magazine online. Je verrijkt onze websites met leuke berichten en maakt de koppeling naar het magazine.
 • Samenwerkingen met derden: je promoot onze merken via kanalen van derden en je vergroot ons bereik door het opzetten van leuke acties met externe partijen.
 • Bijdragen aan de groei van onze webshop Hobbyou.nl: je werkt mee aan online marketing campagnes, helpt bij het optimaliseren van de vindbaarheid via Google en je zorgt ervoor dat onze webshop up-to-date is.
 • Optimaliseren van onze websites: al onze merken hebben een eigen website en/of landingspage. Jij zorgt ervoor dat deze sites up-to-date zijn en draagt bij aan de groei van traffic naar deze sites.
 • Ondersteuning beurzen: je denkt mee over goede beursacties, het schrijven van communicatief sterke uitingen en het ontwerpen van flyers.

Wie zoeken wij?

Je volgt een relevante studie in de richting marketing en/of communicatie. Je bent secuur, georganiseerd, communicatief sterk, zelfstandig en creatief. Je denkt in oplossingen en houdt van aanpakken. Kennis van Mailchimp, WordPress en WooCommerce is een pré. Heb je dit nog niet? Geen probleem, dan leer je het tijdens je stage.
Wij werken graag mee aan een juiste invulling van schoolopdrachten en uit te voeren onderzoeken. De duur van je stage kan in overleg en je ontvangt een stagevergoeding.

Bedrijfsprofiel

Scala is een zelfstandig en innovatief crossmediabedrijf in Amersfoort. We bezitten specifieke merken in de vorm van tijdschriften en online platforms voor mensen met een hobby. Met 20 collega’s en 250 freelancers bereiken – en begrijpen – wij meer dan 500.000 mensen die creatief bezig willen zijn. Scala brengt als een soort content makelaar mensen met een specifieke hobby samen en voorziet ze van relevante content via elk mogelijk kanaal. We hebben dan ook als passion statement ‘Scala, deel(t) je passie’. Kijk voor meer informatie op www.uitgeverijscala.nl.

Meer informatie of solliciteren? Neem contact op of stuur jouw motivatiebrief en CV t.a.v. Ingrid Vollebregt, sollicitatie@uitgeverijscala.nl.

Bedrijfsgegevens

Scala BV
Maanlander 14H
3824 MP Amersfoort
033-4892900
www.uitgeverijscala.nl

Advertentievoorwaaden

DEFINITIES

De Uitgever: Uitgeverij Scala BV en Scala Publishing BV, hierna te noemen de Uitgever en/of Scala BV.

Wederpartij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s) en/of gemachtigde(n), die met de Uitgever een overeenkomst sluit met het oog op adverteren in een door de Uitgever uitgegeven medium, en de daarmee samenhangende activiteiten.

Materiaal: Alle door de Wederpartij aan te leveren (digitale) teksten, beeld en ontwerpmateriaal, steeds in een behoorlijk format en met inachtneming van de specificaties die de Uitgever hanteert. Specificaties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Uitgever.

Offerte: Een vrijblijvende opgave van prijs en werkzaamheden gemoeid met de uitvoering van een overeenkomst.

ALGEMEEN

Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentiecontracten tussen Scala BV, Maanlander 14H, 3824 MP Amersfoort en Wederpartij, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32151469 en worden op verzoek toegezonden.

Toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.De Uitgever is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Wijzigingen worden een maand na kennisneming van de gewijzigde algemene voorwaarden van rechtswege van kracht. Kennisneming wordt geacht plaats te hebben gevonden na toezending door de Uitgever aan Wederpartij. Indien Wederpartij niet instemt met de bekendgemaakte wijzigingen, heeft Wederpartij, in afwijking van art. 12, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. De vernietigde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de strekking van de vernietigde bepaling.

In het geval de Uitgever niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, verwerft zij daarmee in geen geval haar recht geheel of ten dele naleving van deze algemene voorwaarden te vorderen.

1) TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

a) Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de Uitgever.

b) Een overeenkomst komt eveneens tot stand na mondelinge bevestiging door de Uitgever, wanneer deze een begin van feitelijke uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt.

2) UITVOERING OVEREENKOMST

a) De Uitgever kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

b) Wanneer de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Uitgever de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

c) De Uitgever streeft steeds naar tijdige afronding van de Overeenkomst, maar de Uitgever verbindt zich niet tot een fatale termijn. Indien Wederpartij van mening is dat een overeenkomst te laat is uitgevoerd, zal zij de Uitgever daarover bij aangetekende post eerst schriftelijk in gebreke stellen. Bij deze ingebrekestelling zal een redelijke termijn worden gesteld om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

d) Wanneer bij uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het gezien de omstandigheden naar mening van de Uitgever noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan treden partijen daarover in overleg. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan de oorspronkelijke Offerte worden verhoogd of verlaagd. De Uitgever zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

e) Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Uitgever gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Uitgever bevoegde persoon en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van de Uitgever op en is voor Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.

f) Zonder opgaaf van redenen kan de Uitgever een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

3) OFFERTES

a) De in een Offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend-, opmaak- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

b) Offertes hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen.

c) Indien de Wederpartij de Offerte onder verschillende voorwaarden accepteert dan in de Offerte zijn opgenomen, dan is de Uitgever daaraan niet gebonden.

d) Overschrijdingen van Offertes tot 10% van het begrote totaal worden als begrotingsrisico door Wederpartij geaccepteerd. De Uitgever hoeft deze overschrijding niet vooraf te melden en is gerechtigd deze onverminderd in rekening te brengen aan Wederpartij.

e) De Uitgever zal zich inspannen om de kosten gemoeid met het inschakelen van derden aan Wederpartij kenbaar te maken in de Offerte. Overschrijdingen van Offertes als gevolg van omstandigheden die voortvloeien uit de betrokkenheid van door de Uitgever ingeschakelde derden, kunnen echter niet als overschrijding worden beschouwd.

f) Indien sprake is van een kennelijke fout of verschrijving in de Offerte, is de Uitgever niet gebonden aan het (foutieve) aanbod dat in die Offerte aan Wederpartij is gedaan.

g) Een Offerte heeft betrekking op een gehele overeenkomst, ongeacht of deze uit losse of opeenvolgende werkzaamheden bestaat. De Uitgever is niet verplicht een deel van een Overeenkomst te verrichten wanneer Wederpartij slechts een deel van de prijs uit een Offerte voldoet.

h) Bezwaren tegen een Offerte dienen binnen een week, doch uiterlijk voor uitvoering van de Overeenkomst kenbaar te worden gemaakt.

4) MATERIAAL

a) De Uitgever dient ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van Materiaal, dat door Wederpartij wordt aangeleverd. De uitvoeringstermijn van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij het Materiaal juist en volledig aan de Uitgever ter beschikking heeft gesteld.

b) De Uitgever dient steeds tijdig in bezit te zijn van het Materiaal. Tenzij anders overeengekomen zal Wederpartij het Materiaal ten minste tien (10) dagen voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst aanleveren.

c) De in het vorige lid gestelde termijn geldt als een fatale termijn.

d) Wederpartij blijft in geval het Materiaal niet tijdig is aangeleverd, waardoor de Overeenkomst mogelijkerwijs met vertraging wordt uitgevoerd, onverminderd verplicht de overeengekomen vergoeding binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen.

5) BETALING

a) De Uitgever is gerechtigd om een deel van de Overeenkomst bij voorschot in rekening te brengen.

b) Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

c) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

d) Eventuele klachten over de factuur dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum bij aangetekend schrijven kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt de juistheid van de factuur te erkennen.

e) Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een contractuele rente verschuldigd van anderhalf procent (1,5%) per maand, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt gerekend, alsmede de wettelijke (handels-)rente tot aan de dag der algehele voldoening van de vordering.

f) Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij, met een minimum van € 40,- (veertig Euro). Indien de Uitgever incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, welke hoger zijn dan vijftien procent (15%) van de vordering, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. In geval de vordering in rechte wordt ingesteld zullen daarmee samenhangende kosten zoals griffierecht en executiekosten integraal kunnen worden verhaald op Wederpartij. Over de hiervoor bedoelde kosten is Wederpartij de wettelijke (handels-)rente verschuldigd aan de Uitgever, tot aan de dag der algehele voldoening van de kosten aan de Uitgever.

g) Wanneer de Wederpartij uit hoofde van deze voorwaarden, de Overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij, of anderszins kosten of rente verschuldigd is, worden door de Wederpartij verrichte betalingen eerst daarop in mindering gebracht en daarna pas op de verschuldigde hoofdsom. De Uitgever heeft het recht een aanbod tot betaling te weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Uitgever kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6) INTELLECTUEEL EIGENDOM

a) Rechten van intellectueel eigendom op door de Wederpartij aangeleverd Materiaal berusten bij de Wederpartij.

b) Wederpartij verstrekt een niet exclusief, niet overdraagbaar onherroepelijk en onbeperkt gebruiksrecht op het Materiaal in elke context ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. De Uitgever krijgt hierdoor het royaltyvrije en onbeperkte recht om het Materiaal voor onbepaalde tijd openbaar te maken en te verveelvoudigen, inclusief het recht om het Materiaal te vertalen of bewerken, op alle mogelijke wijzen en via alle mogelijke media van uitgever of van derden, zoals onder meer maar niet uitsluitend print, e-magazine, internet, dvd en andere gegevensdragers en merchandising. Het Materiaal zal voor onbepaalde tijd kunnen worden opgenomen in het (digitale) archief van de Uitgever of van derden.

7) VRIJWARING EN RISICO

a) Openbaarmaking van Materiaal door de Uitgever in het kader van de Overeenkomst komt geheel voor risico van Wederpartij.

b) Wederpartij vrijwaart de Uitgever zonder enig voorbehoud voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Uitgever toerekenbaar is.

Onder artikel 7.b worden in ieder geval begrepen aanspraken van derden, ongeacht of deze gegrond blijken te zijn of niet, met betrekking tot:
• inbreuk op auteurs- merk- of modellenrecht dan wel enig ander recht van intellectueel eigendom;
• schending van het recht met betrekking tot vergelijkende reclame, oneerlijke mededinging en oneerlijke handelspraktijken;
• schending van de Nederlandse Reclame Code en reputatieschade.

Indien de Uitgever uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden de Uitgever zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Uitgever, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Uitgever en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

8) NON CONFORMITEIT

a) De door de Uitgever te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

b) Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Vermeende gebreken dienen binnen twee weken na levering schriftelijk aan de Uitgever te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Uitgever in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient de Uitgever in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

c) Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan onder het voorgaande artikel bedoeld, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

d) Indien Wederpartij tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventuele andere zaken die onder de Overeenkomst behoren te worden geleverd.

e) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zullen partijen in overleg treden voor over een oplossing van het gebrek. De Uitgever zal zich inspannen om het gebrek te herstellen, dan wel een vervangende (deel-)prestatie te verrichten. Het betalen van schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

f) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Uitgever daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9) OVERMACHT

a) De Uitgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Uitgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Uitgever niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De Uitgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Uitgever haar verbintenis had moeten nakomen.

c) De Uitgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

d) Indien de Uitgever ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Uitgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10) AANSPRAKELIJKHEID

a) Indien de Uitgever aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van een gebrekkige uitvoering van de Overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Uitgever is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuist en / of onvolledig Materiaal en/of andere gegevens.

c) De Uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

d) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Uitgever aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Uitgever toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

e) De Uitgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

f) Indien de Uitgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Uitgever beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst met een maximum van € 25.000,- (vijfentwintig duizend Euro), althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

g) De aansprakelijkheid van de Uitgever is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

11) BEEINDIGING

a) De Uitgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, indien:
• Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• Na het sluiten van de Overeenkomst de Uitgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
• Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• Indien door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van de Uitgever kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de Uitgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, en;
• Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Uitgever kan worden gevergd.

b) De Uitgever is gerechtigd tot vergoeding van de directe en indirecte schade, daaronder begrepen de kosten, welke als gevolg van het ontbinden van de Overeenkomst ontstaan.

c) Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Uitgever op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Uitgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

d) Indien de Uitgever op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

12) GEHEIMHOUDING

a) Informatie die in het kader van de Overeenkomst ter kennis van partijen komt, wordt aangemerkt als vertrouwelijk en dient dan ook als zodanig te worden behandeld.

13) TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a) Op de Overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

b) Indien partijen er niet in slagen een tussen hen gerezen geschil in der minne op te lossen, dan is de rechter te Amersfoort bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Wijzigen voorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Scala BV te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden, zoals vermeld op deze website, te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Scala BV behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt de uitgeverij zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en de daaraan gekoppelde online content te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan Scala BV elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de website. Voor online abonnementen en all-in abonnementen geldt toegang voor één gebruiker vanaf één specifiek ip-adres. Indien Scala BV het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft de uitgeverij het recht om zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Vrijwaring
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht aan de samenstelling van deze site en online content die bij het Scala BV netwerk horen, kunnen onvolledigheden en onjuistheden in de gepubliceerde informatie voorkomen. Fouten (onder meer in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Scala BV aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid daarvoor en kan er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zoals beschikbaar. Scala BV wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Scala BV geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. U onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending.

Scala BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website onderdeel van Scala BV, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Scala BV is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is. Scala BV garandeert, noch ondersteunt, enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt u altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of van Scala BV.
Aangezien de uitgever op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op reacties van bezoekers komen deze geheel voor rekening van de betreffende bezoeker en kunnen deze nooit worden uitgelegd als standpunt, visie of denkwijze van die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of van Scala BV.

Gegevens delen en toegankelijkheidsgarantie
Scala BV stelt uw gegevens niet beschikbaar aan derden. De uitgeverij geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Scala BV vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Aansprakelijk schade
In geen geval is Scala BV aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Scala BV in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Scala BV. De uitgeverij is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Scala BV heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website en het linken naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Scala BV de inhoud van die website zou onderschrijven.

Commerciële doeleinden
Het is niet toegestaan om deze site te gebruiken voor commerciële uitingen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Auteursrechten
De auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website (daaronder mede maar net uitsluitend begrepen software, audio, video, lay-out, look & feel, tekst en foto’s) berusten uitsluitend bij Scala BV. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden tenzij enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend door Scala BV . Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, verkoop, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scala BV is strikt verboden. Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken / verveelvoudigen van (onderdelen van) de website. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (gebruikersmateriaal) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en kan gebruikt worden door van Scala BV . De privacy verklaring zoals hieronder opgenomen zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Scala BV mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Bedenk dat persoonlijke en herkenbare gegevens die op uw verzoek op de site worden geplaatst ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit deze gegevens te verstrekken.

Privacy verklaring

Inleiding
Deze website, onderdeel van Scala BV , hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op leden van deze website als op niet-leden.

Gegevensbescherming
In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Scala BV, worden er gegevens vastgelegd. Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening en om klanten en bezoekers van onze website onder andere via nieuwsbrieven op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. Indien u uw gegevens wenst te laten corrigeren of verwijderen, kunt u het contactformulier op de website invullen.

Scala BV geeft geen persoonlijke gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verstrekken geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Cookies
Scala BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies gebruiken wij om het gebruik van onze online diensten voor u gemakkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld het inloggen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. Meer informatie over cookies vindt u op www.cookiecentral.com.

Links naar derden
Op onze websites van Scala BV bevinden zich links naar andere websites. Scala BV draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de omgang van uw gegevens door die partijen .U dient, indien aanwezig, het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring geldt voor alle online en off-line informatie die verzameld of gebruikt wordt door Scala BV . Scala BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Bezoekt u daarom regelmatig onze privacy statement voor ons privacybeleid.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 02-01-2017

Privacy- en cookiebeleid

Inleiding

Scala Publishing BV hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Bij uw gebruik van onze producten en diensten verzamelen wij informatie van en over u. Denk hierbij aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op één van onze tijdschriften of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites, webwinkel en andere diensten, zoals prijsvragen.

Aan de hand van de inzichten die we hieruit krijgen kunnen wij onze diensten beter aansluiten op uw behoeften.  Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, zodat we beter inzicht krijgen in de diensten en producten waarin u geïnteresseerd bent en de advertentieruimte die wij aanbieden zo goed mogelijk te verkopen.

Scala Publishing BV geeft geen persoonlijke gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verstrekken geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Lees hier hoe wij omgaan met deze informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken. Daarnaast staat hier informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, ze kunt laten wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers zijn.

Verwerking door Scala BV

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Uitgeverij Scala & Scala Publishing (hierna: ‘Scala BV’). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Scala BV.

Scala BV, Maanlander 14H, 3824 MP Amersfoort, T. 033-4892900, info@scalapublishing.nl, KvK Eemland 32151469

Contact

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail (info@scalapublishing.nl) of per post naar Scala BV, Postbus 38, 3800 AA Amersfoort.

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden.

Verstrekken persoonsgegevens

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Sluit u bijvoorbeeld een abonnement af op een van onze tijdschriften, dan hebben we uw gegevens nodig om het tijdschrift bij u te (laten) bezorgen en om het abonnement te factureren. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig. Bestelt u iets in onze webshop, dan hebben we uw gegevens nodig om de bestelling bij u te (laten) bezorgen.

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van onze producten en diensten maken wij gebruik van verschillende soorten (persoons)gegevens. Het verschilt per product en/of dienst welke gegevens wij daarbij verwerken.

Er zijn vier verschillende soorten (persoons)gegevens die wij verzamelen:

 • Afname/levering van product: hierbij verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt t.b.v. de levering, de betaling en de kennis dat u geïnteresseerd bent in dat specifieke product;
 • Het aanmaken van een account: wanneer u een account aanmaakt op onze webshop verwerken bij de persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld tijdens het aanmaken van het account;
 • Aanvraag producten/diensten via de website: hierbij verwerken wij de informatie die u zelf heeft ingevuld voor het aanvragen van bijv. een abonnement.
 • Gebruik website: hierbij verwerken wij de informatie die u achterlaat door onze website te bezoeken, zoals de bezochte pagina’s en interessante advertenties waarop u heeft geklikt. Uit deze informatie leiden wij uw interesses af;

De gegevens verschillen van persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens en telefoonnummer (gegevens waaraan wij u herkennen), tot informatie die op u betrekking heeft, maar waaraan we u niet kunnen identificeren.

Worden alle gegevens die ik achterlaat bij Scala BV verzamelt?

Nee, bovenstaande lijst is een opsomming van de lijst die we mogelijk kunnen verzamelen. Het betekend niet dat wij deze ook allemaal opslaan en gebruiken. Zo kan het zijn dat we voor het ene doeleind uw e-mailadres nodig hebben en voor het andere doeleind uw adresgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken en verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • om gericht aanbiedingen te doen. Ook kan bijvoorbeeld op een website een advertentie worden getoond van een product waarin u interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Voor bovenstaande doeleinden geldt dat niet alle gegevens voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden alleen bewaard t.b.h. factureren of levering, terwijl andere gegevens voor een analyse of optimalisatie worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Termijn gebruik van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een termijn van twee jaar na einde van de klantrelatie.

 • Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails van onze producten en diensten omdat u klant bent (geweest) van Scala BV, dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot twee jaar na beëindiging van het abonnement.
 • Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van Scala BV omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeld.
 • Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Het kan wel voorkomen dat deze derden via onze kanalen promotiemateriaal leveren om u een aanbieding te doen.

E-mails met acties en aanbiedingen

Heeft u bij het afnemen van een abonnement op één van onze tijdschriften aangegeven acties en aanbiedingen van derden te willen ontvangen per e-mail, dan ontvangt u vanuit Scala BV een e-mail met de aanbieding van de adverteerder. De betreffende e-mail zal daarbij altijd vooraf door ons worden beoordeeld.

Uw verleende toestemming kunt u hiervoor altijd weer intrekken. Mocht het een mailing betreffen, dan kunt u zich via de uitschrijflink onderaan de mail afmelden.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Hoe werkt dat?

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Voorbeeld: De levering van onze tijdschriften doen wij bijvoorbeeld niet zelf, maar hebben wij uitbesteed. Voor de adressering leveren wij deze derde de adresgegevens van de abonnees.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Cookies

Scala Publishing BV maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies gebruiken wij om het gebruik van onze online diensten voor u gemakkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld het inloggen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Wij gebruiken cookies om:

 • bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld vast te leggen;
 • voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;
 • (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.
Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.

Scala BV maakt gebruik van sessie cookies. Deze worden automatisch verwijderd op het moment dat de internetbrowser afgesloten wordt. Dankzij deze cookies kunnen wij bijhouden welke advertenties op de website bekeken worden en voorkomen dat een bepaalde advertenties meerdere keren te zien is.

De advertenties op onze websites worden daar op geplaatst (in onze opdracht) door Google Adsense. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven.

Beveiliging

Ten allen tijde handhaven wij een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens voorkomen. Denk aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Jonger dan 16 jaar

Ben jij nog geen 16? Vraag je ouders om toestemming om onze producten en diensten te geven en laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

Meer weten over specifieke op minderjarigen betrekking hebbende voorwaarden?
Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij vinden het ontzettend belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden.

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail (info@scalapublishing) of per post naar Scala BV, Postbus 38, 3800 AA Amersfoort.

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens wijzigen of wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u contact opnemen. Ook kunt u doorgeven dat u het niet langer op prijs stelt dat u per e-mail of post gerichte aanbiedingen toegestuurd krijgt.

Als wij niet kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek te specificeren. We stellen de uitvoering van uw verzoek uit totdat u ons de specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden ingewilligd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die geen betrekking hebben op u zal worden geweigerd.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden ingewilligd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig inwilligen. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 23-05-2018

De creatieve trends: handletteren én puzzelen

Scala neemt doelgroep bij de hand met handletteringserie en creatieve puzzels

AMERSFOORT, 4 mei 2017 – Na het enorme succes van Creative Letters 1 en 2 komt Scala BV begin juli met een vierdelige handletteringserie die is verdeeld over een jaar. Als innovatieve uitgeverij is het een logische stap om van deze enorme trend een serie te maken. Dat Scala trendbewust is blijkt ook uit het feit dat zij een compleet nieuwe puzzelspecial lanceert, die begin van de zomer verschijnt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ruim een kwart van de creatieve doelgroep van Scala, naast het uitoefenen van haar specifieke creatieve hobby, graag puzzelt. Met de creatieve puzzelspecial ‘Creative Puzzeling’ verwacht Scala haar positie in de creatieve markt verder te versterken en de behoefte van de doelgroep te vervullen. 

Creative Letters
Hoofdredacteur Marion Boeckhout vertelt: “Handletteren is ontzettend populair. Onze twee eerdere ‘Creative Letters’ specials zijn zo goed ontvangen en de toepassingen van handletteren zijn oneindig, waardoor een vierdelige serie niet kon uitblijven. Er zijn genoeg creatieve ideeën waarmee we nog veel enthousiaste lezers kunnen inspireren.”

Creative Letters staat vol met inspiratie, oefenvellen en tips & tricks op het gebied van handletteren. De vier delen verschijnen begin juli, begin september, medio november en begin februari 2018.

Creative Puzzeling
Naast handletteren blijkt ook puzzelen een grote interesse in de creatieve wereld. “We bevragen onze doelgroep constant. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ruim een kwart, naast het uitoefenen van haar specifieke creatieve hobby, graag puzzelt” zegt Ashja Bosboom-Fetvaciyan, eigenaresse Scala BV. “Hier spelen wij op in met onze nieuwste uitgave ‘Creative Puzzeling’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woordzoeker met creatieve woorden, kleuren op nummer of een sudoku met een haakpatroon als uitkomst. Het puzzelboek ligt vóór de zomervakantie in de winkel, zodat het mee kan op vakantie.” De gratis demo van Creative Puzzeling is te bekijken via www.epapers.nl/puzzeling.

Magazine MjamTaart zet koers naar tweede editie Cake & Bake Experience

Workshops, wedstrijden en demonstraties tijdens de twee zoetste dagen van het jaar!

Amersfoort, 7 juni 2017 –  Na het succesvolle event van vorig jaar organiseert magazine MjamTaart voor de tweede keer haar publieksbeurs: De MjamTaart Cake & Bake Experience. Deze beurs, die plaatsvindt in Den Haag op zaterdag 10 en zondag 11 juni van 10:00 tot 17:00 uur in Fokker Terminal, biedt 2 dagen vol proeven, zien en beleven. Een must voor iedere bakliefhebber!

De MjamTaart Cake & Bake Experience is de zoetste beurs en een ware beleving op het gebied van bakken, taart decoratie, patisserie, chocolade, cupcakes en alles wat er bij komt kijken. De nieuwste trends en de moeilijkste technieken: je ziet en beleeft het allemaal tijdens de gratis demonstraties. Je kunt meedoen aan -of bewonder- de bekende Holland Sugar Art Show wedstrijd en workshops of masterclasses volgen bij binnen-en buitenlandse taart- en decoreergoeroe’s.

In Fokker Terminal tonen standhouders vanuit Nederland, België, Italië, Ierland en Engeland naast een variëteit aan producten ook de nieuwste trends. Daarnaast zijn de circa 50 standhouders uitgedaagd om het publiek vooral veel te laten proeven en genieten. Patricia van Buuren-Schothorst, hoofdredacteur van MjamTaart, organiseert deze beurs samen met Manuelle Bamberg van Cake, Bake & Love en Bart van Vliet van De Marsepeinspecialist: “Het wordt een beurs waar naast de verkoop van de nieuwste en leukste producten ook heel veel te beleven en uiteraard te proeven is!”

Bekende line-up uit binnen- en buitenland
Tijdens dit zoete event kunnen bakliefhebbers hun grote voorbeelden ontmoeten of een workshop van hen volgen. Uit het buitenland geven Lindy Smith, Kaysie Lackey en Berna Garcia workshops en demonstraties. Alle drie wereldwijd bekend vanwege hun expertise op het gebied van taartdecoratie. Uit Nederland geven onder andere Marike Bol, specialist op het gebied van glutenvrij bakken en Heel Holland Bakt-winnares Annemarie Pronk demonstraties en zullen ze hun boeken signeren.

Workshops, demonstraties en wedstrijden
De Cake & Bake Experience biedt een vol programma aan workshops en gratis demonstraties. Bezoekers kunnen ook de CakeGames-deelnemers aanmoedigen. Aan keukenblokken decoreren hobbyisten live hun taarten en strijden zo voor waanzinnige prijzen. Naast deze bake-off zijn de prachtige ingezonden creaties van de Holland Sugar Art Show wedstrijd te bewonderen. Bart van Vliet, oprichter van de wedstrijd, vertelt: “Deze bekende taartdecoratie wedstrijd vindt voor de 9e keer plaats en de deelnemers ervaren deze wedstrijd als een jaarlijks meet-moment. We hebben weer meer deelnemers dan voorgaande jaren! Alle tentoongestelde inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld. Bezoekers stemmen op hun favoriet, die wint de publieksprijs.”

Over MjamTaart
MjamTaart is het tijdschrift over het bakken en decoreren van taarten en ander zoets in allerlei verschillende soorten, vormen, smaken en maten. Zes keer per jaar met stap-voor-stap foto’s en werkbeschrijvingen, boekreviews en interviews, vernieuwende recepten en handige tips & trucs. MjamTaart is een uitgave van Scala Publishing BV.