Skip to content

Verkoopvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw bestelling van een product of dienst, met uitzondering van abonnementen, bij Scala Publishing B.V. gevestigd te Amersfoort, KvK Eemland 32151469 (“Scala”).

 2. Bij uw bestelling verklaart u deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud te accepteren. Een overeenkomst komt tot stand door onze acceptatie van uw bestelling. Het staat ons vrij een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren.

 3. Wij kunnen deze voorwaarden elk moment wijzigen en vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op onze website zijn gepubliceerd, zijn deze van kracht. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u dat binnen twee weken aan ons te melden, bij gebreke waarvan u geacht wordt deze te hebben geaccepteerd. Als u tijdig bezwaar heeft gemaakt, blijven de oude voorwaarden voor u gelden, tenzij wij daarvan afzien.

 4. Het Privacy- en cookiebeleid maakt deel uit van deze voorwaarden. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het Privacy- en cookiebeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw gegevens kunnen wij met derden delen voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst. Bij het doen van een bestelling is de inschrijving voor de digitale nieuwsbrief inbegrepen. U kunt zich via de website weer afmelden voor de nieuwsbrief.

 5. De opgegeven prijzen zijn in Euro, tenzij anders aangegeven, inclusief btw en handlingkosten en exclusief eventuele verzendkosten. Voor bestellingen van buiten Nederland kunnen andere prijzen gelden. Wij kunnen de prijzen van door ons aangeboden producten en diensten te allen tijde wijzigen. Alle producten en diensten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Aan een kennelijke fout of verschrijving in de prijs of voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 6. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Als datum van uw betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Scala. Betaling dient te geschieden zonder verrekening.

 7. Een bezwaar tegen de factuur schort uw betalingsverplichting niet op en dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan u geacht wordt de juistheid van de factuur te erkennen.

 8. Als de betaling meer dan 14 dagen te laat is, zal een rentevergoeding van 1,5% per (gedeelte van een) maand in rekening worden gebracht en na een eerste aanmaning zullen incassokosten in rekening worden gebracht van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,-.

 9. De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief en vormen geen fatale termijn. De levering vindt plaats aan het door u opgegeven adres en zal worden verzorgd door een externe partij. Het risico op de af te leveren producten gaat over op u nadat de producten voor de eerste maal aan het door u opgegeven adres zijn aangeboden.

 10. Alle producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud totdat de volledige koopprijs door ons is ontvangen.

 11. In geval van een online bestelling heeft u gedurende dertig (30) dagen na de datum van aankoop het recht de producten retour te zenden, tenzij het gaat om producten waarvoor het wettelijke ontbindingsrecht niet geldt (artikel 6:230p BW). De kosten van een retourzending zijn voor uw eigen rekening. Indien u een product met een tegoedbon heeft betaald, ontvangt u bij retour ook een tegoedbon.

 12. Bij ontvangst van het geleverde product of bij het eerste gebruik van de geleverde dienst dient u te controleren of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat volgens u niet het geval is, dient u dat binnen veertien (14) dagen schriftelijk en gemotiveerd bij ons te melden. Uw betalingsverplichting blijft in dat geval gewoon bestaan. Een later ingediende klacht hoeven wij niet in behandeling te nemen.

 13. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door een gebrek in het geleverde product of de geleverde dienst. In dat geval zijn wij slechts verplicht tot het leveren van een vervangend product of dienst of, naar onze keuze, het restitueren van de koopprijs. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst of gemiste besparingen, is uitgesloten.

 14. Als wij wegens overmacht verhinderd zijn de overeenkomst na te komen, wordt onze verplichting tot nakoming tijdelijk opgeschort en heeft u niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij die overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd. Onder overmacht wordt tevens verstaan stakingen bij ons of bij derden, personeelstekorten bij ons of bij derden, overheidsmaatregelen wegens een pandemie, storingen in energievoorzieningen of in het internet en andere infrastructuren en grondstoftekorten.

 15. Op uw bestelling en de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 16. Voor vragen over uw bestelling of eventuele klachten kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling via het contactformulier.

 

Versie: 1 juni 2022