Skip to content

Advertentievoorwaarden Uitgeverij Scala

Advertentievoorwaarden

1.      Definities

Uitgever: Uitgeverij Scala B.V., gevestigd te Maanlander 14H, 3824 MP, Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 31037747.

Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met uitgever een overeenkomst sluit met betrekking tot het plaatsen van een advertentie in een uitgave van uitgever.

Advertentie: iedere commerciële of ideële uiting afkomstig van adverteerder, in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot advertenties, advertorials, banners, mailings, acties, speciale uitgaven of websites, bijlagen, socialmediaposts, nieuwsbrieven, branded content in een uitgave van uitgever.

Uitgave: iedere publicatie van uitgever, waaronder begrepen magazines in print en online, nieuwsbrieven, websites en platforms, socialmediakanalen en alle andere uitingen onder verantwoordelijkheid van uitgever.

Materiaal: alle door adverteerder, met inachtneming van de door uitgever gehanteerde specificaties, aan te leveren teksten, foto’s, afbeeldingen en ontwerpen, ten behoeve van een advertentie.

Offerte: een vrijblijvend aanbod van uitgever aan adverteerder tot het sluiten van een overeenkomst.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen uitgever en adverteerder met betrekking tot het plaatsen van een advertentie en eventuele bijkomende werkzaamheden.

Advertentievoorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals die van tijd tot tijd luiden, die van toepassing zijn op alle offertes en overeenkomsten tussen uitgever en adverteerder en die deel uitmaken van iedere overeenkomst.

2.      Algemeen

1.      Bij iedere offerte worden de advertentievoorwaarden ter kennisneming aan adverteerder toegezonden. Indien adverteerder akkoord gaat met een offerte accepteert hij daarmee onvoorwaardelijk de advertentievoorwaarden, behoudens een door uitgever en adverteerder schriftelijk overeengekomen afwijking daarvan. De advertentievoorwaarden worden voorts bij ieder verzoek van adverteerder tot plaatsing van een advertentie digitaal ter beschikking gesteld en zijn tevens te raadplegen op www.uitgeverijscala.nl/advertentievoorwaarden.

2.      Eventuele (algemene) voorwaarden van adverteerder, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing op een offerte of overeenkomst, tenzij en voor zover uitgever uitdrukkelijk schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

3.      Uitgever is te allen tijde gerechtigd de advertentievoorwaarden te wijzigen. De wijziging treedt in werking twee weken na toezending (per e-mail) van de gewijzigde voorwaarden aan adverteerder, tenzij adverteerder binnen die termijn schriftelijk aan uitgever meedeelt niet akkoord te gaan met de aangekondigde wijziging. In dat laatste geval heeft uitgever de keuze oude voorwaarden ten aanzien van adverteerder te blijven hanteren of de overeenkomst met adverteerder als beëindigd te beschouwen.

4.      Indien een bepaling van de advertentievoorwaarden door de rechter nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen daarvan onverminderd van kracht. De nietige c.q. vernietigde bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een wel geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

5.      In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist uitgever.

 

3.      Offertes 

1.      De in een offerte vermelde prijs is exclusief btw. Alle door uitgever in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, zijn in de prijs inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

2.      Offertes hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na verzending door uitgever aan adverteerder. Iedere offerte is vrijblijvend en het staat uitgever derhalve vrij om haar moverende redenen geen overeenkomst met adverteerder aan te gaan.

3.      Indien de offerte kosten van derden omvat, zal uitgever de kosten van die derde voor zover mogelijk in de offerte opnemen. Als de kosten van de derde moeten worden geschat of slechts “PM” kunnen worden vermeld in de offerte, of als deze kosten wijzigen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, is uitgever gerechtigd de uiteindelijke werkelijke kosten van de derde aan adverteerder in rekening te brengen. Adverteerder kan zich niet tegen die kosten verzetten, tenzij hij aantoont dat de kosten onredelijk hoog en niet marktconform zijn.

4.      Voor de kosten van door of namens uitgever te verrichten werkzaamheden geldt dat een overschrijding van het daarvoor in de offerte genoemde bedrag met ten hoogste tien procent (10%) als begrotingsrisico door adverteerder wordt geaccepteerd. Uitgever zal zich inspannen een dergelijke overschrijding zo tijdig mogelijk aan adverteerder te melden.

5.      Een fout of verschrijving in de offerte bindt uitgever niet, ook niet als deze voor adverteerder niet kenbaar was.

 

4.      Overeenkomst 

1.      Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge of schriftelijke acceptatie door adverteerder van een offerte, al dan niet gevolgd door de bevestiging van uitgever daarvan aan adverteerder.

2.      Uitgever heeft het recht om een advertentie(order) zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens adverteerder.

3.      Uitgever kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.      Wanneer de overeenkomst in onderdelen moet worden uitgevoerd, kan uitgever de uitvoering van die onderdelen die tot een volgend onderdeel behoren, opschorten totdat adverteerder de resultaten van het daaraan voorafgaande onderdeel schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.      Uitgever verleent adverteerder geen exclusiviteit, bijvoorbeeld ten aanzien van de in de advertentie aangeboden producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het staat uitgever vrij naar eigen inzicht advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in dezelfde uitgave of andere uitgaven te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.      Uitgever streeft steeds naar tijdige uitvoering van de overeenkomst, maar de overeengekomen data vormen voor uitgever geen fatale termijn. Uitgever zal in geen geval in verzuim zijn door het overschrijden van een in de overeenkomst genoemde termijn voordat adverteerder uitgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn om alsnog na te komen heeft geboden. Ontbinding, opzegging of iedere andere tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door adverteerder op welke grond dan ook is uitgesloten.

7.      Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat een aanpassing van de voorwaarden daarvan naar het redelijk oordeel van uitgever noodzakelijk is, treden uitgever en adverteerder daarover te goeder trouw in overleg. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over een aanpassing van de overeenkomst heeft de uitgever de keuze de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden of deze ongewijzigd voort te zetten. In geval van ontbinding door uitgever zal de vergoeding naar rato van de reeds uitgevoerde overeenkomst en voor zover uitgever daarvoor bindende verplichtingen is aangegaan verschuldigd zijn.

8.      Indien adverteerder een wijziging van de overeenkomst verzoekt (meerwerk) zal uitgever daarvoor een offerte uitbrengen met een niet-bindende inschatting van de gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst. Uitgever is niet gehouden te beginnen met de uitvoering van een gewijzigde overeenkomst voordat de offerte daarvoor door adverteerder rechtsgeldig is ondertekend en aan uitgever geretourneerd. Het staat uitgever te allen tijde vrij een verzochte wijziging van de overeenkomst te weigeren.

 

5.      Materiaal 

1.      Adverteerder is verplicht het materiaal tijdig, volledig en in overeenstemming met de door uitgever gegevens specificaties aan uitgever aan te leveren.

2.      Adverteerder draagt het risico van juiste aflevering van het materiaal, ongeacht de wijze van verzending.

3.      Uitgever behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat adverteerder recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die advertentie gemoeide prijs. De kosten voor eventueel noodzakelijke aanpassingen van het materiaal voor een advertentie kunnen door uitgever aan adverteerder worden doorbelast.

4.      De door uitgever opgegeven aanlevertijden zijn voor adverteerder fatale termijnen. Indien en zolang adverteerder in verzuim is met de tijdige, correcte en volledige aanlevering van het materiaal, is uitgever niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst. De betalingsverplichting van adverteerder en de daarvoor in de overeenkomst vermelde termijn(en) blijven onverminderd van kracht.

5.      Het gebruik en de verwerking van het materiaal door uitgever en door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst komt geheel voor risico van adverteerder. Uitgever is niet aansprakelijk jegens adverteerder of derden voor de eventuele beschadiging of verlies van het materiaal of een gedeelte daarvan.

6.      Adverteerder garandeert dat het materiaal geschikt is voor het beoogde gebruik in de advertentie en dat het adverteerder vrijstaat het materiaal daarvoor aan uitgever ter beschikking te stellen. Adverteerder garandeert dat elk onderdeel van het materiaal volledig en wereldwijd is gecleard en dat aan het gebruik daarvan in de advertentie voor uitgever of derden geen kosten zijn verbonden.

7.      In het bijzonder garandeert adverteerder dat het materiaal niet in strijd is met de wet, de Nederlandse Reclame Code of enige andere geldende wet- of regelgeving (inclusief zelfregulering). Voorts garandeert adverteerder dat het materiaal geen inbreuk maakt op enige rechten van derden, waaronder begrepen rechten van intellectuele eigendom (zoals auteursrecht, merkrecht of handelsnaamrecht), portretrecht, dan wel onrechtmatig is jegens een derde, of strafbaar is.

8.      Adverteerder staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de systemen, computerprogramma’s of website van uitgever.

9.      Uitgever streeft ernaar het aangeleverde materiaal zo goed mogelijk weer te geven in de uitgave(n). Uitgever kan echter geen exacte reproductie garanderen en adverteerder dient rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen. Uitgever staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van een advertentie in een digitale uitgave.

10.   Uitgever heeft het recht het materiaal na voltooiing van de overeenkomst te vernietigen of (indien sprake is van digitaal materiaal) te wissen.

 

6.      Advertorials 

1.      Boven een advertorial wordt steeds de vermelding “Advertentie” of “Partnerbijdrage” of een andere uiting naar keuze van uitgever geplaatst waaruit blijkt dat het om een advertorial gaat.

2.      Uitgever dient voor plaatsing de vorm en inhoud van een advertorial schriftelijk goed te keuren. Een advertorial mag te allen tijde en zonder opgave van redenen door uitgever worden geweigerd, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3.      De opmaak van de advertorial dient in voldoende mate af te wijken van de uitgave(n).

 

7.      Prijzen en betaling 

1.      De kosten voor het plaatsen van advertenties en aanverwante diensten staan vermeld op de van tijd tot tijd geldende tariefkaart van uitgever. Uitgever is niet gebonden aan de door haar gepubliceerde tarieven en voorwaarden, deze dienen slechts ter indicatie.

2.      Een door adverteerder aangegeven voorkeur voor een bepaalde plaats in de uitgave(n) kan slechts worden toegekend onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de voorwaarde dat adverteerder de voor de betreffende plaats geldende toeslag voldoet.

3.      Uitgever kan de op grond van de overeenkomst verschuldigde vergoeding geheel of ten dele bij wijze van voorschot in rekening brengen. Het staat uitgever vrij te bepalen dat zij geen uitvoering aan de overeenkomst zal geven voordat het voorschot door adverteerder is voldaan.

4.      Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

5.      Een eventuele klacht over een factuur dient binnen acht (8) dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan adverteerder geacht wordt de juistheid van de factuur te hebben erkend. Een klacht over een factuur schort de betalingsverplichting van adverteerder niet op.

6.      Indien uitgever de verschuldigde vergoeding niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan is adverteerder van rechtswege in verzuim. Uitgever is in dat geval gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd haar overige rechten op grond van de wet en de overeenkomst.

7.      Gedurende de tijd dat adverteerder in verzuim is, is hij een contractuele rente aan uitgever verschuldigd van anderhalf procent (1,5%) per maand over het openstaande bedrag inclusief btw, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt gerekend. Na een eerste schriftelijke aanmaning is adverteerder voorts een vergoeding voor incassokosten aan uitgever verschuldigd ten bedrage van vijftien procent (15%) van de vordering met een minimum van € 250,-.

8.      Een door adverteerder verrichte betaling strekt eerst in mindering op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna pas op de hoofdsom. Uitgever heeft het recht een aanbod tot betaling te weigeren, indien adverteerder een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

 

8.      Intellectueel eigendom 

1.      Alle rechten op het door of namens adverteerder aangeleverde materiaal blijven berusten bij adverteerder of zijn licentiegevers. Alle rechten op de advertenties en op de publicaties van uitgever en alle daarvan afgeleide producten en diensten berusten bij uitgever en/of haar licentiegevers, onverminderd de rechten van adverteerder c.q. zijn licentiegevers op het onderliggende materiaal.

2.      Adverteerder verleent aan uitgever een onherroepelijk, niet-exclusief gebruiksrecht op het materiaal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Uitgever krijgt hierdoor het royaltyvrije, volledig overdraagbare en onbeperkte recht om het materiaal voor onbepaalde tijd wereldwijd openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen, inclusief het recht om het materiaal te (doen) vertalen of bewerken, op alle mogelijke (huidige en toekomstige) wijzen en via alle mogelijke (huidige en toekomstige) media.

3.      Adverteerder garandeert dat hij gerechtigd is het hiervoor bedoelde gebruiksrecht aan uitgever te verlenen en dat het bedoelde gebruik van het materiaal door uitgever geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom van derden, alsmede dat door dit gebruik geen vergoedingsaanspraak van derden jegens uitgever of haar licentienemers ontstaat.

4.      Het materiaal zal voor onbepaalde tijd kunnen worden opgenomen in het (digitale) archief van uitgever of van derden.

5.      Adverteerder doet voor zichzelf en voor haar eventuele licentiegevers ten aanzien van het materiaal afstand, voor zover wettelijk mogelijk van de persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet.

 

9.      Privacy en cookies 

1.      Adverteerder bepaalt zelfstandig het doel van en de middelen voor de verwerking van data verkregen door cookies en is daarom de enige verwerkingsverantwoordelijke van deze data. Uitgever kan niet worden aangemerkt als verwerker of (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke van deze data zoals bedoeld in de AVG.

2.      Adverteerder is verplicht de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van cookies en privacy strikt na te leven.

3.      Het is adverteerder bij gebruik van cookies uitsluitend toegestaan de volgende metadata te verzamelen: hoe vaak, hoe lang en welk onderdeel van de advertentie is bekeken, het aantal clicks op de advertentie, en gebruikte schermresolutie, gebruikte browser, gebruikte besturingssysteem, versie en taal, geografische locatie en IP-adres, onder de verplichting om deze informatie alleen te gebruiken voor zover noodzakelijk voor de (meting van de) prestaties van de advertentie.

4.      Behoudens het voorgaande, is het de adverteerder niet toegestaan om via cookies of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te verkrijgen tot informatie in de computer of andere apparatuur van gebruikers. Onder meer het verzamelen van informatie over het gedrag van gebruikers op de websites van uitgever is niet toegestaan zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.      Het Privacy- en cookiebeleid van uitgever is beschikbaar op www.uitgeverijscala.nl/privacy-en-cookiebeleid. Adverteerder informeert uitgever steeds zo tijdig mogelijk welke cookies worden gebruikt, door welke partij deze cookies worden gebruikt, vanaf welk domein de cookies worden geplaatst, alsmede de levensduur van de cookies. Indien adverteerder in strijd handelt met deze bepaling is uitgever gerechtigd het gebruik van cookies door adverteerder te verbieden.

10.   Vrijwaring

Adverteerder vrijwaart uitgever, zowel in als buiten rechte, zonder enig voorbehoud voor alle eventuele aanspraken van derden, die verband houden met een (beweerdelijke) schending door adverteerder van de door hem afgegeven garanties ten aanzien van het materiaal. Adverteerder zal uitgever volledig schadeloosstellen voor dergelijke aanspraken van derden, met inbegrip van de volledige kosten van rechtsbijstand van uitgever.

11.   Non-conformiteit 

1.      Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden advertenties.

2.      Indien van toepassing dient adverteerder een aan hem toegezonden ontwerp voor een advertentie zo spoedig mogelijk te beoordelen en onderzoeken. Als adverteerder niet binnen een door uitgever gestelde redelijke termijn zijn nauwkeurig omschreven bezwaren tegen het ontwerp aan uitgever schriftelijk kenbaar maakt, wordt adverteerder geacht het ontwerp te hebben goedgekeurd.

3.      Indien de overeenkomst levering van roerende zaken door uitgever behelst, zullen de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

4.      Adverteerder dient, onverminderd de hiervoor bedoelde termijn voor goedkeuring, eventuele (vermeende) gebreken uiterlijk binnen twee weken na ontvangst schriftelijk aan uitgever te melden. Een tijdig ingediende klacht schort de betalingsverplichting van adverteerder niet op.

5.      Indien vaststaat dat een gebrekkig product is geleverd en tijdig is gereclameerd, zullen partijen in overleg treden over een oplossing van het gebrek. Uitgever zal zich inspannen om het gebrek te herstellen of een vervangende (deel)prestatie te verrichten. Het betalen van schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

12.   Overmacht

1.      Uitgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens adverteerder indien en gedurende de tijd dat zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2.      Onder overmacht wordt in deze advertentievoorwaarden mede verstaan alle van buitenkomende oorzaken, waardoor in redelijkheid niet van uitgever kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen nakomt. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer maar niet uitsluitend stakingen, personeelstekorten, storingen in netwerken of energievoorzieningen, oorlog of opstand, pandemie en overheidsmaatregelen. Uitgever kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert en intreedt nadat uitgever haar verbintenis had moeten nakomen.

3.      Niet-nakoming van de overeenkomst door uitgever wegens overmacht geeft adverteerder niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Gedurende de tijd dat uitgever haar verplichtingen opschort wegens overmacht blijft adverteerder verplicht tot volledige nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

4.      Uitgever is gedurende de overmachtssituatie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens adverteerder gehouden te zijn.

 

13.   Aansprakelijkheid

 

1.      Uitgever is niet aansprakelijk jegens adverteerder of derden voor enige schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat het materiaal en/of de advertentie onjuist of onvolledig is. Uitgever draagt jegens adverteerder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertentie of voor eventuele gebreken aan andere zaken.

2.      De aansprakelijkheid van uitgever is, behoudens haar opzet of grove schuld, beperkt tot de directe schade, met een maximum van de factuurwaarde exclusief btw van de desbetreffende opdracht en niet hoger dan € 25.000,-. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of misgelopen besparingen, is uitgesloten.

3.      Indien uitgever verzekerd is voor de betreffende schade zal haar eventuele aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar verminderd met het eigen risico.

4.      Indien adverteerder tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen jegens uitgever, of indien adverteerder onrechtmatig handelt jegens uitgever, is adverteerder volledig aansprakelijk voor alle schade die uitgever dientengevolge lijdt, inclusief alle kosten die uitgever in verband daarmee dient te maken.

 

14.   Beëindiging 

1.      Uitgever is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn indien:

·        Adverteerder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

·        Uitgever na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat adverteerder zijn verplichtingen niet zal nakomen;

·        Adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

·        Indien door omstandigheden aan de zijde van adverteerder niet langer van de uitgever kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.      Indien de overeenkomst door uitgever wordt ontbonden wegens een tekortkoming van adverteerder heeft uitgever een onmiddellijk opeisbare vordering op adverteerder voor de door uitgever geleden schade inclusief de misgelopen inkomsten en gemaakte kosten.

15.   Geheimhouding

Alle informatie met betrekking tot de overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot het materiaal en de advertentietarieven, die als zodanig is aangemerkt of waarvan het duidelijk behoort te zijn dat deze een vertrouwelijk karakter heeft, wordt aangemerkt als vertrouwelijke informatie en uitgever en adverteerder zullen die informatie dan ook als zodanig behandelen. In het bijzonder zal adverteerder geen vertrouwelijke informatie omtrent uitgever en haar medewerkers op welke wijze dan ook openbaar of ter kennis van derden brengen.

16.   Toepasselijk recht en geschillen

Op de advertentievoorwaarden en overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen uitgever en adverteerder, onverminderd het recht van uitgever een geschil aanhangig te maken voor de wettelijk bevoegde rechter.

Versie 15 juni 2022