Skip to content

Advertentievoorwaarden

Definities

De Uitgever: Uitgeverij Scala BV en Scala Publishing BV, hierna te noemen de Uitgever en/of Scala BV.

Wederpartij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s) en/of gemachtigde(n), die met de Uitgever een overeenkomst sluit met het oog op adverteren in een door de Uitgever uitgegeven medium, en de daarmee samenhangende activiteiten.

Materiaal: Alle door de Wederpartij aan te leveren (digitale) teksten, beeld en ontwerpmateriaal, steeds in een behoorlijk format en met inachtneming van de specificaties die de Uitgever hanteert. Specificaties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Uitgever.

Offerte: Een vrijblijvende opgave van prijs en werkzaamheden gemoeid met de uitvoering van een overeenkomst.

 

Algemeen

Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentiecontracten tussen Scala BV, Maanlander 14H, 3824 MP Amersfoort en Wederpartij, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32151469 en worden op verzoek toegezonden.

Toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.De Uitgever is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Wijzigingen worden een maand na kennisneming van de gewijzigde algemene voorwaarden van rechtswege van kracht. Kennisneming wordt geacht plaats te hebben gevonden na toezending door de Uitgever aan Wederpartij. Indien Wederpartij niet instemt met de bekendgemaakte wijzigingen, heeft Wederpartij, in afwijking van art. 12, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. De vernietigde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de strekking van de vernietigde bepaling.

In het geval de Uitgever niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, verwerft zij daarmee in geen geval haar recht geheel of ten dele naleving van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

1) Totstandkoming overeenkomst

a) Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de Uitgever.

b) Een overeenkomst komt eveneens tot stand na mondelinge bevestiging door de Uitgever, wanneer deze een begin van feitelijke uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt.

 

2) Uitvoering overeenkomst

a) De Uitgever kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

b) Wanneer de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Uitgever de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

c) De Uitgever streeft steeds naar tijdige afronding van de Overeenkomst, maar de Uitgever verbindt zich niet tot een fatale termijn. Indien Wederpartij van mening is dat een overeenkomst te laat is uitgevoerd, zal zij de Uitgever daarover bij aangetekende post eerst schriftelijk in gebreke stellen. Bij deze ingebrekestelling zal een redelijke termijn worden gesteld om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

d) Wanneer bij uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het gezien de omstandigheden naar mening van de Uitgever noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan treden partijen daarover in overleg. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan de oorspronkelijke Offerte worden verhoogd of verlaagd. De Uitgever zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

e) Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Uitgever gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Uitgever bevoegde persoon en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van de Uitgever op en is voor Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.

f) Zonder opgaaf van redenen kan de Uitgever een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

 

3) Offertes

a) De in een Offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend-, opmaak- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

b) Offertes hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen.

c) Indien de Wederpartij de Offerte onder verschillende voorwaarden accepteert dan in de Offerte zijn opgenomen, dan is de Uitgever daaraan niet gebonden.

d) Overschrijdingen van Offertes tot 10% van het begrote totaal worden als begrotingsrisico door Wederpartij geaccepteerd. De Uitgever hoeft deze overschrijding niet vooraf te melden en is gerechtigd deze onverminderd in rekening te brengen aan Wederpartij.

e) De Uitgever zal zich inspannen om de kosten gemoeid met het inschakelen van derden aan Wederpartij kenbaar te maken in de Offerte. Overschrijdingen van Offertes als gevolg van omstandigheden die voortvloeien uit de betrokkenheid van door de Uitgever ingeschakelde derden, kunnen echter niet als overschrijding worden beschouwd.

f) Indien sprake is van een kennelijke fout of verschrijving in de Offerte, is de Uitgever niet gebonden aan het (foutieve) aanbod dat in die Offerte aan Wederpartij is gedaan.

g) Een Offerte heeft betrekking op een gehele overeenkomst, ongeacht of deze uit losse of opeenvolgende werkzaamheden bestaat. De Uitgever is niet verplicht een deel van een Overeenkomst te verrichten wanneer Wederpartij slechts een deel van de prijs uit een Offerte voldoet.

h) Bezwaren tegen een Offerte dienen binnen een week, doch uiterlijk voor uitvoering van de Overeenkomst kenbaar te worden gemaakt.

 

4) Materiaal

a) De Uitgever dient ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van Materiaal, dat door Wederpartij wordt aangeleverd. De uitvoeringstermijn van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij het Materiaal juist en volledig aan de Uitgever ter beschikking heeft gesteld.

b) De Uitgever dient steeds tijdig in bezit te zijn van het Materiaal. Tenzij anders overeengekomen zal Wederpartij het Materiaal ten minste tien (10) dagen voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst aanleveren.

c) De in het vorige lid gestelde termijn geldt als een fatale termijn.

d) Wederpartij blijft in geval het Materiaal niet tijdig is aangeleverd, waardoor de Overeenkomst mogelijkerwijs met vertraging wordt uitgevoerd, onverminderd verplicht de overeengekomen vergoeding binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen.

 

5) Betaling

a) De Uitgever is gerechtigd om een deel van de Overeenkomst bij voorschot in rekening te brengen.

b) Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

c) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

d) Eventuele klachten over de factuur dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum bij aangetekend schrijven kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt de juistheid van de factuur te erkennen.

e) Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een contractuele rente verschuldigd van anderhalf procent (1,5%) per maand, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt gerekend, alsmede de wettelijke (handels-)rente tot aan de dag der algehele voldoening van de vordering.

f) Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij, met een minimum van € 40,- (veertig Euro). Indien de Uitgever incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, welke hoger zijn dan vijftien procent (15%) van de vordering, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. In geval de vordering in rechte wordt ingesteld zullen daarmee samenhangende kosten zoals griffierecht en executiekosten integraal kunnen worden verhaald op Wederpartij. Over de hiervoor bedoelde kosten is Wederpartij de wettelijke (handels-)rente verschuldigd aan de Uitgever, tot aan de dag der algehele voldoening van de kosten aan de Uitgever.

g) Wanneer de Wederpartij uit hoofde van deze voorwaarden, de Overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij, of anderszins kosten of rente verschuldigd is, worden door de Wederpartij verrichte betalingen eerst daarop in mindering gebracht en daarna pas op de verschuldigde hoofdsom. De Uitgever heeft het recht een aanbod tot betaling te weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Uitgever kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

6) Intellectueel eigendom

a) Rechten van intellectueel eigendom op door de Wederpartij aangeleverd Materiaal berusten bij de Wederpartij.

b) Wederpartij verstrekt een niet exclusief, niet overdraagbaar onherroepelijk en onbeperkt gebruiksrecht op het Materiaal in elke context ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. De Uitgever krijgt hierdoor het royaltyvrije en onbeperkte recht om het Materiaal voor onbepaalde tijd openbaar te maken en te verveelvoudigen, inclusief het recht om het Materiaal te vertalen of bewerken, op alle mogelijke wijzen en via alle mogelijke media van uitgever of van derden, zoals onder meer maar niet uitsluitend print, e-magazine, internet, dvd en andere gegevensdragers en merchandising. Het Materiaal zal voor onbepaalde tijd kunnen worden opgenomen in het (digitale) archief van de Uitgever of van derden.

 

7) Vrijwaring en risico

a) Openbaarmaking van Materiaal door de Uitgever in het kader van de Overeenkomst komt geheel voor risico van Wederpartij.

b) Wederpartij vrijwaart de Uitgever zonder enig voorbehoud voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Uitgever toerekenbaar is.

Onder artikel 7.b worden in ieder geval begrepen aanspraken van derden, ongeacht of deze gegrond blijken te zijn of niet, met betrekking tot:
• inbreuk op auteurs- merk- of modellenrecht dan wel enig ander recht van intellectueel eigendom;
• schending van het recht met betrekking tot vergelijkende reclame, oneerlijke mededinging en oneerlijke handelspraktijken;
• schending van de Nederlandse Reclame Code en reputatieschade.

Indien de Uitgever uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden de Uitgever zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Uitgever, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Uitgever en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

 

8) Non conformiteit

a) De door de Uitgever te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

b) Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Vermeende gebreken dienen binnen twee weken na levering schriftelijk aan de Uitgever te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Uitgever in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient de Uitgever in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

c) Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan onder het voorgaande artikel bedoeld, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

d) Indien Wederpartij tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventuele andere zaken die onder de Overeenkomst behoren te worden geleverd.

e) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zullen partijen in overleg treden voor over een oplossing van het gebrek. De Uitgever zal zich inspannen om het gebrek te herstellen, dan wel een vervangende (deel-)prestatie te verrichten. Het betalen van schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

f) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Uitgever daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

9) Overmacht

a) De Uitgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Uitgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Uitgever niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De Uitgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Uitgever haar verbintenis had moeten nakomen.

c) De Uitgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

d) Indien de Uitgever ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Uitgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

10) Aansprakelijkheid

a) Indien de Uitgever aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van een gebrekkige uitvoering van de Overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Uitgever is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuist en / of onvolledig Materiaal en/of andere gegevens.

c) De Uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

d) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Uitgever aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Uitgever toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

e) De Uitgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

f) Indien de Uitgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Uitgever beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst met een maximum van € 25.000,- (vijfentwintig duizend Euro), althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

g) De aansprakelijkheid van de Uitgever is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 

11) Beëindiging

a) De Uitgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, indien:
• Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• Na het sluiten van de Overeenkomst de Uitgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
• Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• Indien door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van de Uitgever kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de Uitgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, en;
• Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Uitgever kan worden gevergd.

b) De Uitgever is gerechtigd tot vergoeding van de directe en indirecte schade, daaronder begrepen de kosten, welke als gevolg van het ontbinden van de Overeenkomst ontstaan.

c) Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Uitgever op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Uitgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

d) Indien de Uitgever op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

12) Geheimhouding

a) Informatie die in het kader van de Overeenkomst ter kennis van partijen komt, wordt aangemerkt als vertrouwelijk en dient dan ook als zodanig te worden behandeld.

 

13) Toepasselijk recht en geschillen

a) Op de Overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

b) Indien partijen er niet in slagen een tussen hen gerezen geschil in der minne op te lossen, dan is de rechter te Amersfoort bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.