Skip to content

Abonnementsvoorwaarden

Definities

De Uitgever: Uitgeverij Scala BV en Scala Publishing BV, hierna te noemen de Uitgever en/of Scala BV.

Wederpartij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgename(n), die met de Uitgever een overeenkomst met betrekking tot een Abonnement sluit.

Abonnement: De overeenkomst waarbij de Uitgever op periodieke basis een medium met informatie tegen een vaste (periodieke) vergoeding verstrekt.

 

Algemeen

Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten tussen Scala BV, Maanlander 14H, 3824 MP Amersfoort en wederpartij, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32151469 en worden op verzoek toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via www.uitgeverijscala.nl te raadplegen.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wederpartij wordt door de Uitgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De Uitgever is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Wijzigingen worden een maand na kennisneming van de gewijzigde algemene voorwaarden van rechtswege van kracht. Kennisneming wordt geacht plaats te hebben gevonden na toezending door de Uitgever aan Wederpartij. Indien Wederpartij niet instemt met de bekendgemaakte wijzigingen, heeft Wederpartij, in afwijking van art. 3, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. De vernietigde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de strekking van de vernietigde bepaling.

In het geval de Uitgever niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, verwerft zij daarmee in geen geval haar recht geheel of ten dele naleving van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

1)    Het abonnement

a) Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de Uitgever.

b) Een overeenkomst komt eveneens tot stand na mondelinge bevestiging van de Uitgever.

c) De Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnement te weigeren.

d) Een Abonnement wordt in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend verlengd (dit geldt ook voor cadeauabonnementen) voor eenzelfde periode en tegen de op dat moment geldende prijs, tenzij het Abonnement schriftelijk is opgezegd door Wederpartij met een opzegtermijn van 2 maanden.

e) De Uitgever kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

f) Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

g) Een abonnement houdt tevens in dat u gratis de periodieke digitale nieuwsbrief krijgt. Wanneer u zich daarvoor uitschrijft, betekent dit niet dat uw abonnement heeft opgezegd.

h) Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

i) Voor het buitenland gelden andere prijzen.

j) Proef de Hobby en overige proefabonnementen zijn alleen geldig voor diegenen die in de afgelopen 18 maanden geen proefabonnement hebben gehad op de betreffende titel. Een proefabonnement wordt na afloop niet verlengd en is dus geheel vrijblijvend.

k) De e-mail nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het tijdschriftabonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan ecommerce@uitgeverijscala.nl. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg.

 

2)    Betaling

a) De als gevolg van het Abonnement door de Wederpartij verschuldigde bedragen worden vooraf voldaan. Facturering vindt plaats voorafgaand aan de periode waar de factuur betrekking op heeft.

b) In het tarief voor het Abonnement zijn de verzendkosten binnen Nederland verdisconteerd.

c) Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij streven ernaar incassomachtigingen rond de 5e van de maand waarin uw abonnement gefactureerd wordt aan de bank in te sturen. Een herhaalde machtiging wordt ieder volgend jaar in deze zelfde maand uitgevoerd.

d) De naam, adresgegevens, incassant ID, reden van betaling, het kenmerk van de machtiging en het logo van de incassant worden in een prenotificatie via e-mail bij de incasso vermeld (indien e-mailadres bekend).

e) Door ondertekening van machtiging geeft u toestemming aan Scala BV om een eenmalige/doorlopende incasso-opdracht(en) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig/doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scala BV. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

f) Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt gerekend, alsmede de wettelijke (handels-)rente tot aan de dag der algehele voldoening van de vordering.

g) Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij, met een minimum van € 40,- (veertig Euro)]. Indien de Uitgever incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, welke hoger zijn dan 15% van de vordering, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

h) In geval de vordering in rechte wordt ingesteld zullen daarmee samenhangende kosten zoals griffierecht en executiekosten integraal kunnen worden verhaald op Wederpartij. Over de hiervoor bedoelde kosten is Wederpartij de wettelijke (handels-)rente verschuldigd aan de Uitgever, tot aan de dag der algehele voldoening van de kosten aan de Uitgever.

i) Wanneer de Wederpartij uit hoofde van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij, of anderszins kosten of rente verschuldigd is, worden door de Wederpartij verrichte betalingen eerst daarop in mindering gebracht en daarna pas op de verschuldigde hoofdsom. De Uitgever heeft het recht een aanbod tot betaling te weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Uitgever kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

3)    Overdracht

a) Het is de Wederpartij niet toegestaan om rechten en/of plichten die aan een abonnement zijn verbonden over te dragen, tenzij de Uitgever hiertoe haar schriftelijke toestemming verleent.

b) De Uitgever kan de rechten en/of verplichtingen die zij aan de overeenkomst ontleent aan een derde overdragen. Voor zover dit de overeenkomst in kwalitatief of kwantitatief opzicht zou veranderen, is de Wederpartij gerechtigd het Abonnement alsdan met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

4)    Intellectueel eigendom

a) Rechten van intellectueel eigendom op door de Uitgever uitgegeven periodieken, bladen, boeken, digitale media etc. berusten bij de Uitgever, tenzij anders weergegeven.

b) Gebruik van de door de Uitgever aan de Wederpartij onder de overeenkomst geleverde werken, impliceert een beperkt, niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht, en omvat in geen geval het recht op gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van dat werk. Evenmin impliceert het gebruiksrecht een recht op verveelvoudiging van dat werk, behoudens het bepaalde in de Nederlandse Auteurswet omtrent beperkingen.

 

5)    Overmacht

a) De Uitgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Uitgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Uitgever niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De Uitgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Uitgever haar verbintenis had moeten nakomen.

c) De Uitgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

d) Indien de Uitgever ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Uitgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

6)    Aansprakelijkheid

a) Indien de Uitgever aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) De Uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

c) De Uitgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Alle inhoud is geschreven met de grootste zorg en in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. De uitvoering gebeurt op eigen risico. Scala BV en/of haar werknemers aanvaarden geen verantwoordelijkheid.

d) De aansprakelijkheid van de Uitgever is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 

7)    Adreswijzigingen

a) Adreswijzigingen dienen tijdig schriftelijk bekend te worden gemaakt aan de Uitgever, en wel op de wijze zoals door de Uitgever bepaald. Deze informatie is op aanvraag bij de Uitgever verkrijgbaar.

b) In verband met het doorvoeren van adreswijzigingen in haar administratie, zal de Uitgever tot dertig (30) dagen na het ontvangen van de adreswijziging enkel gebruik kunnen maken van de reeds eerder geregistreerde adresgegevens van Wederpartij

 

8)    Toepasselijk recht en geschillen

a) Op de overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

b) Indien partijen er niet in slagen een tussen hen gerezen geschil in der minne op te lossen, dan is de rechter te Amersfoort bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.